Váš průvodce realizací projektu
 • Velké projekty
 • Sportovní areály
 • Průmyslové parky
 • Veřejné projekty
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Velké projekty

O společnosti Link City Development s.r.o.

Firemní zázemí: informace o společnosti, vybavení a zaměstnancích

Dovolte nám, představit Vám, touto formou naši firmu a její dočasné a současné podnikatelské aktivity na domácím a zahraničním investičním trhu.

Základní údaje o firmě: informace o vlastní společnosti

Společnost Link City Development s.r.o. má ve svém předmětu podnikání širokou škálu činností. Je mateřskou společností skupiny Link City Olomouc, která v počátcích realizovala především jako stavební firma se zaměřením na projektech typu dřevostaveb. Později se, a to dlouhá léta, zabývala spoluprací s Českým červeným křížem. Zde jsme se pak prezentovali celou řadou výstavby domů s pečovatelskou službou pro obce a města.

V dnešní době, již s mnohaletou stavební zkušeností, realizujeme stavby s rozsahem zabírajícím veškerá odvětví ve stavebnictví. Přes bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, výstavbu sportovní areálů, obchodně administrativních budov až po průmyslové objekty a silniční stavby včetně komunikací, chodníků a veškerých zpevněných ploch.

Naše společnost se nezabývá jen realizací novostaveb, ale i rekonstrukcí. Především pak u staveb typu výstavby komunikací, chodníků, zpevněných ploch, inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn), oprav vodních děl, vodních toků, meliorace, výstavba objektů a děl menšího, ale různého charakteru a užití, se pak snažíme navrhnout využití moderní technologie např. v oblasti betonování, které lze použít na stavbách a opravách vodních děl, jako jsou hráze, mostní pilíře, mosty apod.. Základní podnikatelská činnost je rozšířená o průzkum trhu – marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, realitních služeb obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku, činnost organizačních a ekonomických poradců a dále o odkup pohledávek formou faktoringu a forfaitingu. Se svým technickým vybavením patří mezi firmy, které pružně rozvíjejí své podnikatelské aktivity.

Posledním a neméně důležitým bodem je zájem naší společností se zabývat vlastní samostatnou developerskou činností. Zde pak, věříme, že úspěšně, realizujeme tyto dlouhodobě připravované projekty.

Nejdynamičtější aktivitou naší společnosti je developerská činnost. V této oblasti vycházíme z vlastních zkušeností a jsme schopni je nabídnout i Vám.

Společnost Link City Development s.r.o. je zapsána v v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51438.

Personální obsazení společnosti: informace o zaměstnancích

Společnost díky rozsahu své činnosti zaměstnává mnoho zaměstnanců. Jádro společnosti tvoří management společnosti s techniky, kteří získali odborné vzdělání, jsou držiteli autorizace v oboru stavební činnosti a mají odborné znalosti v oblasti podnikatelské činnosti společnosti.

Kvůli současným podnikatelským aktivitám a zabezpečení komplexní výstavby vlastními kapacitami jako jsou speciální řemesla stavebního charakteru, včetně zajištění dodávek různých technologických celků a materiálů zaměstnává společnost Link City Development s.r.o. jako svoje kmenové zaměstnance 10 techniků a administrativních pracovníků.

Dále k základnímu personálu společnosti patří odborně vyškoleni dělníci a pomocní pracovníci v profesích jako jsou: obsluha těžkých mechanismů a stavebních strojů, bagristi a jeřábníci, řidiči nákladní dopravy, montážníci, stavební dělníci a pomocní dělníci.

Link City Development s.r.o. zaměstnává mnoho odborných pracovníků, kteří již pracovali pro společnost na tuzemských stavbách.

Technické vybavení společnosti: informace o vybavenosti

Společnost je dostatečně technicky vybavená, tak aby mohla kvalitně pokračovat v rozsáhlé stavební činnosti. To znamená, že má svůj vlastní automobilový park včetně stavebních těžkých mechanizmů (bagry, nákladní automobily ) a ostatní mechanizmy k zajištění drobných výkopových a dalších stavebních prací (UNC stroje, vrtná souprava atd.). V případě těžkých prací i na vodních tocích a složitých podmínek má společnost smluvně zajištěn pronájem dalších těžkých mechanizmů a buldozerů s vysokou brodivostí. Veškeré vybavení společnosti může sloužit k zabezpečení veškerých úkonů spojených s prováděním stavebních prací.

Při své činnosti se společnost opírá o spolupráci se společnostmi, které se zabývají těžbou a zpracováním lomového kamene, štěrkopísků, kopaných materiálů a ostatních stavebních materiálů, s nimiž jsou uzavřeny každoročně smlouvy o dílo na dodávky materiálů dle příslušných aktuálních požadavků a potřeb.

Naše společnost má bohaté odborné, technické, organizační a obchodní zkušenosti ve stavební, vodohospodářské a lesní činnosti a je schopna realizovat i ty nejnáročnější stavební díla.